Idea konferencji

Celem konferencji „Co i jak poznajemy przez obrazy? Rzeczywistość i jej reprezentacje – od mimetyzmu do konstruktywizmu” jest wielostronna analiza zjawisk, które tworzą dokonujący się w kulturze zwrot ikoniczny a także okreś­lenie na czym polega recepcja rzeczywistości, która odwołuje się do obrazów a nie tylko słów i pojęć.

Proponowane tematy do dyskusji:

  1. Obraz – kopia, model rzeczywistości, czy rzeczywistość sui generis? W jakiej mierze obrazy, które wytwarzane są w filozofii, nauce i sztuce są odzwierciedleniem rzeczywistości a w jakiej skonstruowanymi w procesie jej poznawania modelami?
  2. Jak powstaje i czym jest poznawcza reprezentacja rzeczywistości? Jak funkcjonuje reprezentacja językowa a jak obrazowa. Czy możliwe jest oderwanie się reprezentacji od jej źródła i funkcjonowanie w roli samej rzeczywistości?
  3. Poznanie obrazowe jako medium pozwalające uchwycić nie tylko „powierzchniowe” właściwości świata, ale także „głęboką” strukturę rzeczywistości.
  4. Czy obrazy świata generowane przez filozofię, naukę i sztuki można oceniać w kategoriach prawdy i fałszu?
  5. Jak współczesne nauki o poznaniu (kognitywistyka, neuronauka) opisują fenomen wzrokowej reprezentacji świata? Czy możliwe jest by opis ten integrować z refleksją estetyczną i teorią sztuki?
  6. Czy cywilizacja Zachodu – w zgodzie z diagnozami Gilberta Duranda – ciągle zachowuje naturę ikonoklastyczną, czy też zmienia swój charakter, otwierając się na poznanie obrazowe?
  7. Obraz jako reprezentacja transcendencji. Rola obrazów wewnętrznych oraz wizerunków „uczynionych ręką ludzką” w polu wiary religijnej i na gruncie teorii religii.
  8. Czy dzieło muzyczne ma charakter czysto abstrakcyjny czy też może odnosić się do jakiejś rzeczywistości, którą reprezentuje – tworzy rodzaj jej dźwiękowego obrazu?
  9. Do jakiego stopnia wizja rzeczywistości generowana przez współczesne media elektroniczne kształtuje percepcję samej rzeczywistości? Jaką rolę pełni obraz w socjotechnikach stosowanych w polityce czy reklamie? Gdzie przebiegają granice, poza którymi socjotechniki medialne okazują się nieskuteczne?
  10. Do jakiego stopnia fotografia stanowi „wierny” zapis rzeczywistości a do jakiego stanowi środek, pozwalający „skomponować” świat przedstawiony? Zdjęcie reklamowe – sztuka czy narzędzie marketingowe?

To tylko niektóre z możliwych tematów i lista ta pozostaje oczywiście otwarta…

Komitet Organizacyjny:

 Przew. dr hab. Maciej Teodor Kociuba
Dr hab. Teresa Pękala, prof. nadzw. UMCS
Dr hab. Małgorzata Kowalewska, prof. nadzw. UMCS