Idea konferencji

Celem konferencji „Co i jak poznajemy przez obrazy?” jest wielostronna analiza zjawisk, które tworzą dokonujący się w kulturze zwrot ikoniczny a także okreś­lenie na czym polega recepcja rzeczywistości, która odwołuje się do obrazów a nie tylko słów i pojęć.

Proponowane tematy do dyskusji:

  1. Czym jest obraz? Jak istnieje i jakie funkcje pełni coś, co – zgodnie z intuicjami Jana Białostockiego – nie jest tylko „malo­widłem na desce czy płótnie” , ale powstaje w wyobraźni indywidual­nej a odsyła do obszernego kontekstu kulturowego i „staje się elemen­tem świata społecznej wyobraźni?
  2. Czy obrazy mogą pełnić funkcje poznawcze? Jaka jest ich specy­fika i wartość w relacji do tradycyjnych narzędzi językowych?
  3. W jaki sposób język (naturalny, poetycki, naukowy) ewokuje obrazy, które mogą być przetwarzane w wyobraźni i czy w wyniku tego możemy mówić o powstaniu pewnej nadwyżki sensu, czy też jakimś „zysku poznawczym”?
  4. W jaki sposób sztuka (malarstwo, rzeźba) mogą odkrywać nową wiedzę o rzeczywistości i w jaki sposób to komunikują?
  5. Czy dziedziny sztuki uznawane za abstrakcyjne (np. muzyka) mają aspekty obrazowe?
  6. Czy myślenie może być bardziej kreatywne i skuteczne w rozwiązywaniu problemów gdy stosujemy modele w formie wizualizacji?
  7. Jaki wpływ na charakter cywilizacji zachodniej miało „odkrycie” perspektywy w renesansie i stworzenie iluzji trójwymiarowej rzeczy­wistości na płaszczyźnie?
  8. W jaki sposób obraz funkcjonuje we współczesnych mediach i kulturze masowej.
  9. W jaki sposób sfera obrazowa wykorzystywana jest w socjotech­nikach i jak funkcjonuje wirtualny świat obrazowy (swoisty duplikat rzeczywistości) w kreowaniu władzy i polityki.
  10. W jaki sposób ikonografia pełni rolę medium, które umożliwia przekazywanie kolejnym pokole­niom wzorców o charakterze aksjolo­gicz­nym i trwanie całości kulturowej w czasie (np. malarstwo ikonowe)?

To tylko niektóre z możliwych tematów i lista ta pozostaje oczywiście otwarta…

Komitet Organizacyjny

 Przew.dr hab. Maciej Teodor Kociuba
Dr hab. Teresa Pękala prof. nadzw. UMCS
Dr hab. Małgorzata Kowalewska prof. nadzw. UMCS